ZŠ Hodějice
ZŠ Hodějice

Provoz školní výdejny

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD VÝDEJNY

PROVOZNÍ DOBA

 • Výdejna vydává stravu ve dnech školního vyučování.
 • V době školních prázdnin se výdej stravy neprovádí.
 • Výdej stravy se provádí v době od 11.30 do 12.30 hod.
 • Ke stravování přihlašují a odhlašují žáky jejich zákonní zástupci.

Povinnosti uživatelů jídelny

 • Udržovat pořádek a čistotu ve výdejně.
 • Dbát na bezpečnost svou i ostatních osob. Předcházet vzniku úrazů.
 • Komunikační prostory udržovat vždy trvale volné a bez překážek.
 • Používat zařízení a vybavení jen k tomu účelu, ke kterému je určeno.
 • Veškeré závady, poškození a nedostatky nahlásit svému nadřízenému.
 • Vydané jídlo konzumovat ve školní výdejně, strávníci je neodnáší z místnosti.
 • Stravování žáků je možné pouze v době přítomnosti žáků ve škole. Odebrat oběd je možné pouze v první den nemoci.
 • Dohled zajišťují pedagogičtí pracovníci. Rozvrh dohledů je vyvěšen ve výdejně.
 • Použité nádobí a příbory musí strávníci odnést na vyhrazené místo.

Povinnosti obsluhy výdejny jídel

 • Kontrolovat teplotu vydávaných jídel (musí být nejméně + 60 °C).
 • Údaje o měření teploty jídel zapisovat do sešitu. Záznamy uchovávat nejméně 1 měsíc.
 • Používat předepsaný oděv a ochranné pomůcky (bílý plášť, ochranné rukavice proti popálení či opaření, gumové rukavice při úklidu).
 • Pracovní oděv ukládat po skončení pracovní doby na určené místo (skříňka na oděv).
 • Dodržovat zásady osobní a provozní hygieny.
 • Zdravotní průkaz na vyzvání předložit orgánu ochrany veřejného zdraví.
 • Používat zařízení a vybavení jen k tomu účelu, ke kterému je určeno.
 • Manipulaci s elektrickým zařízením provádět vždy se suchýma rukama.
 • Zajistit, aby na umyvadle bylo vždy k dispozici tekuté mýdlo.
 • Rozlité kapaliny a mastnotu neprodleně odstranit (hrozí riziko uklouznutí).
 • Denně (po skončení práce) provést úklid výdejny jídel a sanitárních zařízení.
 • K čistění zařízení a k úklidu kuchyně používat jen takové desinfekční, oplachovací a jiné čistící přípravky, jejichž používání není v rozporu s hygienickými předpisy.
 • Mycí a čistící prostředky skladovat na určeném místě (mimo prostor výdejny jídel).
 • Veškeré závady, poškození a nedostatky nahlásit svému nadřízenému.

Zákaz vstupu nepovolaným osobám

 • Do výdejny jídel mohou vstupovat a provádět zde pracovní činnosti pouze pověřené osoby se zdravotním průkazem.

 

 

V Hodějicích 1.9.2022                          Schválila : Mgr. Vladimíra Durdová,ředitelka školy